Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Tài sản cố định 211 hướng dẫn cách đinh khoản

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211

 

1. Tài khoản 211: dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính theo nguyên giá.

 

2. Kết cấu TK 211: Thuộc nhóm tài sản:

 

tai san co dinh

 

Có số dư đầu kỳ bên nợ; số phát tăng bên nợ, phát sinh giảm bên có; số dư cuối kỳ bên nợ.

 

Bên nợ

Bên có

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp liên doanh, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ… - Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn liên doanh,…

 

3. Một số nghiệp vụ  thường gặp trong doanh nghiệp:

 

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Tính thuế theo phương pháp trực tiếp

1. Mua sắm TSCĐ hữu hình dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ :
Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

Nợ TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ

         Có TK 111, 112,331: Tổng thanh toán

Nợ TK 211:                           

         Có TK 111, 112,331:/ Tổng thanh toán

2. Nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh:
a, Doanh thu nhượng bán TSCĐ:

 Nợ TK 111, 112, 131: Tổng thanh toán

       Có TK 711: Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

       Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 111, 112, 131      

         Có TK 711:  / Tổng giá thanh toán

b, Giảm TSCĐ đã nhượng bán:

Nợ TK 214: Giá trị đã hao mòn

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

              Có TK 211: Nguyên giá của TSCĐ

3. Góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ hữu hình:
a, Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản cố định, ghi:

    Nợ TK 222: Theo giá trị do các bên liên doanh đánh giá

    Nợ TK 214: Số khấu hao đã trích

    Nợ TK 811: Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ

            Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ

            Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

            Có TK 711: Thu nhập khác

 

 b, Định kỳ, kế toán phân bổ doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:

        Nợ TK 3387:

                 Có TK 711:    

 

 Dạy thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại Hà Nội

—————————————————————