Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hướng dẫn cách làm bảng cân đối phát sinh tháng

Hướng dẫn cách làm bảng cân đối phát sinh tháng trong doanh nghiệp sản xuất:

Các hàm excel trong kế toán  dùng trong bảng cân đôi kế toán

+  Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)

+  Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

+  Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.

MÔ PHỎNG: ( đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)

bang-can-doi-phat-sinh1 

-   Số dư cuối kỳ:

+ Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ – Số PS Có trong kỳ,0)

+ Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ – Số Dư Nợ đầu kỳ – Số PS Nợ tron kỳ,0)

MÔ PHỎNG:

can-doi-phat-sinh2 

- Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).

Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

MÔ PHỎNG

cách lập bảng chi phí

 

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

 

CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH.

+ Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có

+  Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC

+  Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC

+  Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..

+  Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..

+  Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.

+  TK 112 phải khớp  với Sổ phụ ngân hàng,

+  TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế

+  TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bacó cáo NXT kho

+  TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242

+  TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211

Công ty kế toán hà nội thường xuyên khai giảng các lớp học kế toán thực tế cấp tốc mọi trình độ
Liên hệ : Đăng ký khóa học kế toán : 0989 788 718