Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hướng dẫn cách chiết khấu thương mại

1.Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại):

Bên Bán Bên Mua
Nợ TK 111,112,131: Tổng  phải thu.
   Có TK 511: DT đã giảm chưa VAT.
   Có TK 3331 (nếu có): Thuế GTGT phải nộp.
 
Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
     Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

Vì giá trên hóa đơn là giá đã giảm nên trường hợp này trên hóa đơn sẽ không thể hiện khoản chiết khấu thương mại chúng ta thấy không hề xuất hiện tài khoản 521 - chiết khấu thương mại.

2. Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản CKTM này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “hóa đơn GTGT” hoặc “hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng. Kế toán hạch toán như sau:

 Trường hợp này khi kế toán bên bán lập hóa đơn sẽ có dòng ” Chiết khấu thương …%) , có số tiền ( vẫn ghi dương).

Bên Bán Bên Mua
- Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 521 : số tiền Chiết khấu thương mại
Nợ TK 3331: giảm số thuế GTGT phải nộp
   Có TK 131: Tổng số tiền chiết khấu
- Phản ảnh doanh thu
  Nợ TK 131: Tổng số tiền chưa trừ chiết khấu 
      Có TK 511: Doanh thu chưa chiết khấu.
      Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp theo DT chưa chiết khấu.

- Khi nhận được số tiền trên hóa đơn kế toán hạch toán:
Nợ 111, 112: Tổng số tiền đã trừ chiết khấu
     Có 131: Tổng số tiền đã trừ chiết khấu
 

Nợ TK 156: Giá đã  giảm CK
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
    Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán ( đã trừ chiết khấu)

 

Để hiểu rõ chúng ta lấy một ví dụ cụ thể nha:
công ty kế toán có chương trình Mua 10 Tivi LCD 32IN ( giá 5.000.000 chưa thuế 10%) sẽ được chiết khấu thương mại 10%.
Và tháng 1/2014 Công ty Kế Toán  bán hàng cho Công ty :
- Lần 1:  Công ty TNHH Bảo An mua 6 chiếc, thanh toán ngay bằng chuyển khoản.
Công ty kế toán :
Nợ 112: 33.000.000
Có 511: 30.000.000
Có 3331: 3.000.000
Công ty Bảo An hạch toán:
Nợ 156: 30.000.000
Nợ 1331: 3.000.000
Có 112: 33.000.000
- Lần 2: Công ty TNHH Bảo An mua 4 chiếc nữa, đủ điều kiện hưởng chiết khấu, chưa thanh toán . ( trên hóa đơn đã ghi Chiết khấu thương mại 10%, thành tiền là 5.000.000)
Công ty kế toán  hạch toán:

- Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 521 : 5.000.000
Nợ TK 3331: 500.000
   Có TK 131: 5.500.000
- Phản ảnh doanh thu:
Nợ TK 131: 22.000.000
      Có TK 511: 4 x 5.000.000 = 20.000.000
      Có TK 3331:  2.000.000
 
Công ty TNHH Bảo An Hạch toán:
Nợ 156: 15.000.000
Nợ 1331: 1.500.000
Có 331: 16.500.000
Để cho tương ứng với bên bán thì Bảo An có thể hạch toán ra làm hai bút toán như sau:
+ Hạc toán hàng hóa:
Nợ 156:   20.000.000
Nợ 1331: 2.000.000
     Có 331: 22.000.000
+ Và hạch toán khoản chiết khấu thương mại:
Nợ 331: 5.500.000
     Có 1331: 500.000
    Có 156: 5.000.000
3. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Kế toán hạch toán như sau:

Bên Bán Bên Mua
Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT được khấu trừ 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . - Số tiền chiết khấu thương mại
Nợ 111, 112, 131 : Tổng khoản chiết khấu được nhận

Có 156: Giá mua được giảm
Có 1331: giảm khoản thuế GTGT đã được khấu trừ.

 

Chú ý: Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
     Có TK 521 - Chiết khấu thương mại.