Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Định khoản hạch toán với nhân công trong cty xây dựng

Dối với các bạn mới ra trường mà vào làm kế toán xây dựng thì rất gặp nhiều khó khăn

Sau dây mình nêu một số tính huống trong hạch toán nhân công trong doanh nghiệp xây dựng

Chi phí nhân công trong công ty xây dựng 

+Trường hợp 01: Nếu bên bạn là đơn vị nhận thi công cho chủ đầu tư A, bạn với vài trò người thi công

Hợp đồng kinh tế

Nghiệm thu khối lượng và quyết toán khối lượng giao khoán nhân công

Thanh lý hợp đồng

Hóa đơn tài chính xuất cho chủ đầu tư A

Tập hợp tính giá thành:

Giá thành: 

+Mỗi công trình là một mã 154 riêng biệt Ví dụ từ tháng 1-tháng 4 có 3 công trình thi công cùng một lúc: đặt thành 3 mã 15401,15402,15403 để theo dõi giá thành riêng của mỗi công trình

+Nhân công:

Quyết định 15:

Nợ 622,627/ có 334

Chi trả: Nợ 334/ có 111,112

=> Hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thanh

Nợ 154/ có 622

-Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều năm hoặc nhiều kỳ thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành

Nợ 111,112,131/ có 511,33311

-Giá vốn : Nợ 632/ có 154


Quyết định 48:

Nợ 154*/ có 334

-Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều năm hoặc nhiều kỳ thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành

Nợ 111,112,131/ có 511,33311

-Giá vốn : Nợ 632/ có 154 


Lương, thưởng:

+ Hợp đồng lao động+chứng minh thư phô tô

+ Bảng chấm công hàng tháng

+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

+ Tất cả có ký tá đầy đủ

+Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN

+Tờ khai:Quyết tóan thuế TNCN cuối năm

+Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh

+Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có

Công tác kiểm tra:

+Tài khoản 334 : Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh, Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca), Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng; Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh

Chú ý:

-Nếu ký hợp đồng dứơi 03 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ (điều kiện đã có MSTTNCN)

-Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

+Trường hợp 02: Nếu bên bạn là chủ đầu tư muốn giao khoán lại một phần công việc cho đơn vị thi công khác, lúc này bạn đúng vị trí là CHỦ ĐẦU TƯ

Hợp đồng kinh tế

Nghiệm thu khối lượng và quyết toán khối lượng giao khoán nhân công

Thanh lý hợp đồng

Hóa đơn tài chính của nhà thầu

Chứng từ thanh toán: Ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi


Tập hợp tính giá thành:

Giá thành: 

+Mỗi công trình là một mã 154 riêng biệt Ví dụ từ tháng 1-tháng 4 có 3 công trình thi công cùng một lúc: đặt thành 3 mã 15401,15402,15403 để theo dõi giá thành riêng của mỗi công trình

Quyết định 15:

Nợ 622/có 331

Chi trả:

Nợ 331/ có 111,112

=> Hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thanh

Nợ 154/ có 622

-Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều năm hoặc nhiều kỳ thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành

Nợ 111,112,131/ có 511,33311

-Giá vốn : Nợ 632/ có 154


Quyết định 48:

Nợ 154*/ có 331

-Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều năm hoặc nhiều kỳ thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành

Nợ 111,112,131/ có 511,33311

-Giá vốn : Nợ 632/ có 154

 

Xem thêm cách định khoản kế toán