Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Phương pháp tính giá thành trực tiếp chi sản xuất

1. Phương pháp trực tiếp và phân xưởng chỉ sản xuất một loại sản phẩm

 (1) Cuối kỳ kết chuyển CP NVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp và CPSX chung để tổng hợp CPSX phát sinh:

Nợ TK 154.

Có TK 621, 622, 627.

(2) Tổng Z(Giá thành) SP hoàn thành trong kỳ:

Nợ TK 155:  nhập kho.

Nợ TK 157: gửi đi bán.

Nợ TK 632 : bán thẳng cho khách hàng

Có TK 154:  tổng Z SP hoàn thành.

2. Phương pháp trực tiếp và phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm

Trước khi cho kết chuyển để tổng hợp CPSX phát sinh và tính Z SP hoàn thành cần phải phân bổ CPSX chung theo tiêu thức phù hợp.

Sau đây KẾ TOÁN HÀ NỘI xin đưa ra một ví dụ về tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tính trực tiếp:

Phân xưởng sản xuất ra hai loại SP A, B. CPSX phát sinh trong kỳ được xác định như sau:

- CP NVL trực tiếp:

5.000.000 (SPA: 3.200.000. SPB: 1.800.000).

- CP nhân công trực tiếp:

1.500.000(SPA: 900.000, SPB: 600.000).

- CPSX chung: 1.200.000.

- Sản phẩm sản xuất hoàn thành trong tháng được nhập kho thành phẩm: SPA: 900SP, SPB: 400SP.

- Sản phẩm dở dang cuối tháng bao gồm: 100SPA và 100SPB được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, cho biết: CPSX dở dang đầu tháng của SPA: 400.000; SPB: 200.000.

- Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại SP theo tỷ lệ với chi phí nhân công trực tiếp.

Phân bổ chi phí sản xuất chung:

giá thành sản phẩm

 (1) Tổng hợp CPSX của SPA:

- CP NVL trực tiếp:          3.200.000

- CP NC trực tiếp:  900.000

- CP sx chung:        720.000

Cộng:                    4.820.000

Nợ TK 154 (A):                4.820.000

Có TK 621 (A):              3.200.000

Có TK 622 (A):              900.000

Có TK 627:                    720.000.

(2) Tổng hợp CPSX của SPB:

- CPNVL trực tiếp:                    1.800.000

- CP nhân công trực tiếp:           600.000

- CPSX chung:                           480.000

Cộng:                             2.880.000

Nợ TK 154 (B):                2.880.000.

Có TK 621 (B):              1.800.000.

Có TK 622 (B):              600.000.

Có TK 627:                    480.000.

Đánh giá SP dở dang cuối tháng:

giá thành sản phẩm của sản phẩm A,B

(3) Tổng Z SPA hoàn thành

400.000 + 4.820.000 - 360.000 = 4.860.000.

Nợ TK 155 (A):                4.860.000.

Có TK 154 (A):              4.860.000.

 giá thành sản phẩm của sản phẩm A

 (4) Tổng z SPB hoàn thành

200.000 + 2.880.000 - 400.000 = 2.680.000đ.

Nợ TK 155 (B):                2.680.000.

Có TK 154 (B):              2.680.000.

giá thành sản phẩm b