Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Công văn số 4716/TCT-CS,Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC


Ngày 24 tháng 10 năm 2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn trên gửi Cục Thuế các Tỉnh/TP trực thuộc trung ương giới thiệu nội dung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Các điểm mới gồm các lĩnh vực sau:

1. Điểm mới về thuế TNDN
2. Điểm mới về thuế GTGT
3. điểm mới về thuế TNCN
4. Điểm mới về quản lý thuế

Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Chương I Thông tư áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Link tải công văn 4716/TCT-CS: https://www.facebook.com/download/1482773425330418/Cong%20van%204716_TCT_CS%20Gioi%20thieu%20noi%20dung%20moi%20cua%20TT151_201_BTC.doc