Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Cách sữa chữa sổ sách kế toán doanh nghiệp

Cách sửa chữa sổ kế toán

Trong quá trình phụ trách việc kế toán, việc xảy ra sai sót là khó có thể tránh được. Nhưng khi tìm kiếm sai sót liên quan đến sổ kế toán, thì sửa chữa thế nào để đúng quy định. Công ty dịch vụ kế toán ACB xin chia sẻ với các bên bạn bài viết này để giúp cho các các bạn kế toán viên có thể áp dụng vào trường hợp hiện thực.

1,Khi kiếm ra được sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót

Trong quá trình ghi sổ kế toán thì không được tẩy xóa phụ trách mất dấu vết thông báo, dữ liệu ghi sai mà phải sửa chữa dựa vào một trong các phương pháp sau:
-Phương pháp cải chính:
Phương pháp này sử dụng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường thằng xóa bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Trên chỗ bị xóa bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phái trên và phải có chữ ký của kết oán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa. Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:
+ sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản
+ sai sót không anh rhưởng đến số tiền tổng cộng
-Phương pháp ghi số âm (Còn gọi là phương pháp ghi đỏ)
Phương pháp này sử dụng đề điều chỉnh những sai sót bằng cách: Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để hủy bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế
Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:
+ Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kết oán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính
+ Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo nguồn tài chính cho cơ quan có thẩm quyển. Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào sổ kết oán năm phát thiện ra sai sót dựa vào phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố dựa vào quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 “thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”
+ Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi sốt iền nhiều lần hoặc con số ghi sai lớn hơn con số ghi đúng
Khi sử dụng phương pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “hóa đơn ghi sổ đính chính” do kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận
-Phương pháp ghi bổ sung:
Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn sốt iền trên chưgns từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên hóa đơn. Sửa chữa dựa vào phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với hóa đơn

2. Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính

-Trường hợp tìm kiếm được} sai sót trước khi báo cáo nguồn tài chính năm nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm trên máy vi tính
-Trường hợp kiếm được sai sót sau khi báo cáo nguồn tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển thì phải sử chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã kiếm được sai sót trên má vi tính và ghi chú vào dòng cuối của số kế toán năm có sai sót
- Các trường hợp sử chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính đều được thực hiện dựa vào “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”

3.Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt

Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, điều tra, kiểm toán hết và đã có góp ý kết luận chính thức, nếu như có quyết định phải sửa chữa lại dữ liệu trên báo cáo nguồn tài chính liên quan đến dữ liệu đã ghi sổ kế toán thì doanh nghiệp phải sửa lại sổ kế toán và số dư của những tài khoản kế toán có liên quan dựa vào phương pháp quy định. Việc sửa chữa được thực hiện trực tiếp trên sổ kế toán của năm đã tìm kiếm ra sai sót, đồng thời phải ghi chú vào trang cuối (dòng cuối) của sổ kế toán năm trước có sai sót (giả dụ kiếm ra được} sai sót sau khi báo cáo nguồn tài chính năm đã nộp cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, điều tra
Trường hợp doanh nghiệp phải điều chính hồi tố do tìm kiếm ra|kiếm được} sai sót trọng yếu trong các năm trước dựa vào quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 thì kế toán phải đièu chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và số kết oán chi tiết của các tài khoản có liên quan

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực tếdịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp
Liên hệ  : 0989 788 718